A Letter to GOD 2

Ang pangalawang Letter ko kay God 🙂 -----> basahin ang una dito.